Chat with us, powered by LiveChat
Các ĐẠI HỌC Liên Thông
3,5 năm = 7 học kỳ
Chương trình Cử nhân đại học ngành Kinh doanh Quốc tế là chương trình đặc biệt dành cho các học sinh muốn có tấm bằng đại học quốc tế, thành thạo tiếng Anh và sẵn sàng cho các vị trí kinh doanh ở cấp độ quốc tế...

3,5 năm = 7 học kỳ
Chương trình Cử nhân đại học ngành Tài chính Quốc tế là chương trình đặc biệt dành cho các học sinh muốn có tấm bằng đại học quốc tế, thành thạo tiếng Anh và sẵn sàng cho các vị trí kinh doanh ở cấp độ quốc tế...

Liên hệ Cô Thuận